Fotovoltaika

Projektujeme, montujeme a servisujeme různé druhy fotovoltaiky

Fotovoltaika

Fotovoltaika je technologie, která umožňuje přeměnit sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních článků. Základním stavebním prvkem fotovoltaického systému je fotovoltaický článek, který je vyroben z materiálů s tzv. fotovoltaickými vlastnostmi, což znamená, že jsou schopny generovat elektrický proud při osvětlení slunečním zářením.

Základní princip fungování fotovoltaického článku je založen na tzv. fotoelektrickém jevu. Když sluneční světlo dopadne na fotovoltaický článek, jeho energie excituje elektrony ve fotovoltaickém materiálu. Tímto procesem se elektrony uvolňují z atomových vazeb a vytvářejí elektrický proud. Tento proud může být následně zachycen a veden k výstupním elektrodám fotovoltaického článku, což generuje elektrickou energii.

Existuje několik různých materiálů, které se používají ve fotovoltaických článcích, jako jsou monokrystalický křemík, polykrystalický křemík, amorfní křemík, tenké vrstvy kadmia telluridu nebo měděných indium diselenidu. Tyto materiály mají různé vlastnosti a účinnosti při přeměně slunečního záření na elektrickou energii.

Fotovoltaické články jsou propojeny v solární panely a moduly, které mohou být instalovány na střechách budov, na zemi nebo na jiných vhodných místech s dostatečným slunečním zářením. Tyto panely jsou pak spojeny do solárního systému, který zahrnuje také inverzní zařízení, které mění generovaný stejnosměrný proud na střídavý proud, který je vhodný pro použití v domácnostech a elektrických sítích.

Fotovoltaické systémy mají mnoho výhod, jako je produkce čisté energie bez emisí skleníkových plynů, nízké provozní náklady a dlouhá životnost. Jsou široce využívány k výrobě elektřiny pro domácnosti, podniky a průmyslové závody.

 

Fotovoltaické systémy mají řadu výhod, ale také některé nevýhody. Zde je přehled:

 

Výhody fotovoltaických systémů:

 

 • Čistá energie: Fotovoltaika produkuje elektrickou energii bez emisí skleníkových plynů, což snižuje negativní dopady na životní prostředí a klima.

 

 • Nízké provozní náklady: Po instalaci fotovoltaického systému jsou náklady na provoz a údržbu relativně nízké, protože solární panely nemají pohyblivé části a nevyžadují častou údržbu.

 

 • Dlouhá životnost: Moderní fotovoltaické panely mají dlouhou životnost, která se pohybuje kolem 25 až 30 let nebo více, což znamená dlouhodobou investici do elektrické energie.

 

 • Snížení energetické závislosti: Fotovoltaický systém umožňuje vlastní výrobu elektřiny, což snižuje závislost na externích zdrojích energie a cenových výkyvech na trhu

 

 • Možnost decentralizované výroby: Fotovoltaické panely mohou být instalovány na různých místech, což umožňuje decentralizovanou výrobu energie a snižuje ztráty přenosu energie na velké vzdálenosti.

 

Nevýhody fotovoltaických systémů:

 

 • Vysoké počáteční náklady: Počáteční investice do nákupu a instalace solárních panelů může být poměrně vysoká. I když se tyto náklady postupem času snižují, stále může být pro některé lidi obtížné je financovat.

 

 • Závislost na slunečním záření: Efektivita fotovoltaických systémů je přímo závislá na množství dostupného slunečního záření. Ve špatných povětrnostních podmínkách nebo v noci výroba energie poklesne.

 

 • Omezená účinnost: I přes pokroky ve vývoji fotovoltaických technologií jsou některé materiály stále omezeny svou účinností při přeměně slunečního záření na elektřinu.

 

 • Prostorové požadavky: Pro efektivní výrobu energie mohou být zapotřebí rozsáhlé plochy pro umístění solárních panelů, což může být omezením na střeše domu nebo v hustě osídlených oblastech.

 

 • Skalární problémy: I když je možné vytvářet dostatek energie pro domácnosti nebo menší podniky, skalování fotovoltaických systémů na velké elektrické sítě může vyžadovat složitá opatření a regulace.

 

Celkově lze říci, že fotovoltaické systémy mají mnoho výhod z hlediska životního prostředí, dlouhodobé investice a energetické nezávislosti, ale také se setkávají s určitými výzvami a omezeními, které je důležité zvážit při rozhodování o jejich instalaci.

 

Výběr fotovoltaického systému je důležitý krok a zahrnuje několik klíčových faktorů, které by měly být zváženy, aby byl systém efektivní a odpovídal potřebám a možnostem daného místa. Zde je několik důležitých faktorů, které byste měli brát v úvahu při výběru fotovoltaiky:

 

 • Umístění: Zvažte, kde chcete solární panely umístit. To může zahrnovat střechu domu, zahradu, pozemek apod. Měli byste zohlednit dostupný sluneční záření na daném místě během různých období.

 

 • Orientace a sklon: Správná orientace (ideálně směrem na jih) a sklon panelů mohou významně ovlivnit výkon systému. Pro vaše geografické umístění by měly existovat optimální hodnoty pro orientaci a sklon panelů.

 

 • Velikost systému: Zvážte, kolik elektřiny chcete vyrobit. To závisí na vaší spotřebě elektřiny a na tom, zda plánujete pokrýt celou spotřebu nebo jen část. Velikost systému ovlivňuje počet a rozmístění panelů.

 

 • Typ solárních panelů: Existuje několik typů solárních panelů s různými materiály a technologiemi. Monokrystalické, polykrystalické a tenké vrstvy jsou jen některé z možností. Každý typ má své výhody a nevýhody.

 

 • Účinnost: Účinnost panelů udává, jak dobře jsou schopny přeměnit sluneční záření na elektrickou energii. Vyšší účinnost znamená větší výkon na stejném místě, ale může být spojena s vyššími náklady.

 

 • Finanční rozpočet: Stanovte si maximální rozpočet, který jste ochotni investovat do solárního systému. Zvažte náklady na zakoupení, instalaci a případně i údržbu.

 

 • Regulace a povolení: V některých oblastech mohou být vyžadovány povolení nebo schválení pro instalaci fotovoltaického systému. Zjistěte si, jaké jsou právní a regulační požadavky ve vašem regionu.

 

 • Výrobce a dodavatel: Zajímejte se o renomované výrobce solárních panelů a spolehlivé dodavatele. Kvalitní panely a služby jsou klíčové pro dlouhodobou spolehlivost systému.

 

 • Záruky a servis: Zkontrolujte, jaké záruky nabízí výrobci na své panely a zařízení. Také zjistěte, jaký servis a podporu můžete očekávat v případě problémů.

 

 • Návratnost investice: Spočítejte očekávanou návratnost investice do fotovoltaického systému. To zahrnuje úsporu na energii, případné státní dotace nebo daňové úlevy a potenciální příjmy z prodeje přebytečné elektřiny.

 

Je důležité provést podrobný výzkum a případně konzultaci s odborníky, abyste mohli správně vybrat fotovoltaický systém, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a podmínkám na místě.

 

FOTOVOLTAIKA NA KLÍČ

Pod termínem „fotovoltaika na klíč“ si můžete představit komplexní službu, která zahrnuje návrh, dodávku, instalaci a provoz fotovoltaického systému pro zákazníka. Tento koncept zahrnuje poskytování kompletního řešení od začátku až do provozu, takže zákazník nemusí řešit detaily, jako je výběr jednotlivých komponentů, instalace a další administrativní záležitosti.

Naše fotovoltaika na klíč zahrnuje:

1.      Konzultace a návrh: S našim týmem diskutuje o svých potřebách, cílech a možnostech. Na základě konzultace je pro Vás připraven návrh solárního systému, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům a podmínkám místa.

2.      Nákup a dodávka: Po schválení návrhu je proveden nákup potřebných solárních panelů, inverzního zařízení, montážního materiálu a dalších komponent. Dodávka zahrnuje veškeré materiály, které jsou potřebné pro instalaci. 

3.      Instalace: Náš montážní tým provede instalaci solárních panelů a dalších zařízení na stanoveném místě. Instalace zahrnuje elektroinstalaci, montáž panelů a připojení k elektrickému systému.

4.      Zprovoznění a testování: Po instalaci jsou systémy zprovozněny a následně otestovány, abychom se ujistili, že všechny komponenty pracují správně a že solární systém generuje elektrickou energii, jak bylo plánováno.

5.      Připojení k elektrické síti: Pokud je potřeba, fotovoltaický systém může být připojen k místní elektrické síti. To umožňuje distribuci přebytečné vyrobené energie do sítě a potencionální získání příjmů z prodeje této energie.

6.      Údržba a servis: Jako poslední službu tohoto řetězu pro Vás nabízíme servis a služby údržby.

Dodáváme fotovoltaika těchto značek

Zobrazit partnery
BENEKOV
DZD SOLAR
Solax Power