slider-9-9-big-61e6b474e6a1d.webp

Dotace

Dotace na pořízení kotle, tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky.

NZÚ Light

Dotace na termický nebo fotovoltaický ohřev vody

Kolik získáte

90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody

 
• Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
• Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022
• Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light
 
Kdo může žádat
• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 
PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Jak požádáte o dotaci
• Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
• Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE pro tzv. nízkopříjmové domácnosti pro rok 2023/2024

Datum vyhlášení 20. 6. 2023
Příjem žádostí od 1. 8. 2023 od 10 hod. do 30. 8. 2024 od 12 hod.

Žadatelem bude moci být fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti a v této nemovitosti trvale bydlí. Současně musí platit, že:
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
NEBO
2. Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).


Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů, maximálně však:
Tepelné čerpadlo                                                 180 000 Kč
Kotel na biomasu – ruční přikládání                   130 000 Kč
Kotel na biomasu – automatické přikládání       130 000 Kč


Při podání žádosti není nutné mít výměnu starého kotle zrealizovanou,
na výměnu budete mít 2 roky od schválení žádosti.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti?

• Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
• Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
- fotografie stávajícího (původního) kotle na pevná paliva s ručním přikládáním,
- fotografie výrobního štítku původního kotle (pokud na kotli je),
- fotografie napojení původního kotle na pevná paliva na otopnou soustavu,
- fotografie napojení původního kotle na pevná paliva na komínové těleso,
- fotografie kotelny/prostor, kde se původní kotel na pevná paliva nachází,
- fotografie domu, ve kterém dojde/došlo k výměně původního kotle na pevná paliva
• Smlouva o zřízení stávajícího bankovního účtu nebo potvrzení banky či spořitelny o vedení bankovního účtu na jméno žadatele s uvedením čísla účtu
• Doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (Potvrzení o důchodu, potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení)
+ další dokumenty, které budou uvedené ve vyhlášeném dotačním programu


Jaké doklady bude třeba předložit po provedení výměny?

• Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
• Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
• Fotodokumentace odstranění vyměňovaného (starého) zdroje tepla, a to v podobě fotografie prázdného místa, kde původní kotel na pevná paliva stál, NEBO fotografií samostatně stojícího původního kotle na pevná paliva po demontáži z otopného systému
• Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
• Protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
• Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
• Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
+ další dokumenty, které budou uvedené ve vyhlášeném dotačním programu

Nová zelená úsporám - Program pro ostatní domácnosti

Základní informace

Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo štědrou podporu z EU fondů v programu Kotlíkové dotace.

Půjde tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů.

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly, však budou moci zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.

Kdo může žádat:

•  Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, kteří nespadají mezi          domácnosti s nižšími příjmy.

Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu, jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

Na co můžete získat podporu:

Na výměnu starého kotle na pevná paliva 1. a 2. třídy nebo kotle, kde třídu nelze určit (kotle vyrobené do roku 1999). Tedy na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. třídu dle ČSN EN 303-5.

Typy podporovaných zdrojů tepla:

•  kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže    (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

•  kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

Podporovány jsou pouze kotle určené výhradně ke spalování biomasy. Podpora se neposkytuje na pořízení kotlů určených na spalování pevných fosilních paliv a nedřevní biomasy, a to i v případě kotlů umožňujících spalování více druhů paliv (tzv. kombinovaných kotlů).

Výčet podporovaných zařízení (dotovaných kotlů) je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na https://svt.sfzp.cz/

Jak požádat a výše podpory:

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po instlaci kotle elektronicky na www.novazelenausporam.cz. Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, popř. bezplatnou infolinku 800 260 500.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Rodinný dům Limit (Kč) Bytový dům (b.j.) Limit (Kč)
kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (objem akumulačních nádrží 55 l/kW kotle nebo viz. Závazné pokyny pro žadatele)(min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 80.000,- 25.000,-
 kotel se samočinnou dodávkou paliva (kombinovaný pelety/dřevo) (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 80.000,- 25.000,-
kotel se samočinnou dodávkou paliva (kombinovaný pelety/dřevo) a celosezónním zásobníkem pelet (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 100.000,- 25.000,-

V případě kotlů s ručním přikládáním a kombinovaných kotlů (pelety / dřevo) je vyžadována instalace akumulační nádrže o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (zásobníku tepla) (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván). Objem akumulační nádrže (zásobníku tepla) lze stanovit též výpočtem dle ČSN EN 303-5. Nejmenší objem akumulační nádrže (zásobníku) je minimálně 300 litrů, a to i v případech, kdy zásobník není dle této normy požadován.

Způsobilé jsou také výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Co je potřeba doložit k podání žádosti:

•   formulář žádosti o podporu

•   doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

•   doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován

•   fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso (dle požadavků)

Co je potřeba doložit po provedení výměny starého kotle:

•   účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

•   fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla

•   doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou

•   protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

•   zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů

•   potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle